Vodoopskrba

Testiranje hidranata

Obveza prvog i periodičkih ispitivanja hidranata definirana je aktualnim pravilnikom o hidrantskoj mreži, tj. pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

Modul u svom „desktop“ dijelu otvara radne naloge za ispitivanja hidranata, a u svom „web“ dijelu omogućava unos podataka ispitivanja. Web okruženje omogućava unos podataka na terenu, bilo da ga radi korisnik ili vanjska ovlaštena tvrtka koja nema PRoGIS programsku opremu. Rezultati se direktno zapisuju na GIS server korisnika te se tako evidentiraju sva testiranja i održavaju sve propisane evidencije.

Pored evidencije ispitivanja hidranata, modul je optimalno rješenje i za naknadnu dopunu ili stvaranje evidencije o ugrađenim hidrantima i njihovim karakteristikama. U postojećoj listi tipova hidranata već se nalazi većina proizvođača i tipova hidranata koji se prodaju na ovom tržištu.