Odvodnja

Osnovni (Geodetski) modul

Stvara i održava osnovnu prostornu evidenciju te atributni opis kanala, objekata i opreme sustava odvodnje. Nadgradnja je Desktop Preglednika pa stoga ima i svu funkcionalnost spomenutog modula.

Sustav odvodnje opisan je s preko 40 prostornih točkastih, linijskih ili poligonskih slojeva. Opis ne obuhvaća samo usko kanale, reviziona okna i ostale objekte odvodnje, već omogućava i evidenciju sabirnih, septičkih jama, malih uređaja za pročišćavanje, otvorenih vodotoka, sve do sloja u kojem korisnici mogu prijavljivati nedostatke u podacima.

Kod unosa podataka moguće je unaprijed definirati vrijednosti pojedinih atributa u svakom sloju, a za svaki atribut za koji je to bilo moguće otvorene su liste, odnosno katalozi.

Za atribute, čije se vrijednosti koriste u procesu kontrole kvalitete, otvorene su „zaključane“ liste, tj. liste koje korisnik ne može mijenjati.

Grafički editor vrlo je visoke efikasnosti. U njega je ugrađen niz specijaliziranih naredbi. Jedna od njih je naredba za kompleksno pomicanje koja omogućuje da se s pomakom određenog čvorišta, npr. s pomakom revizionog okna, automatski pomaknu i pripadni kanali.

Modul vodi kvalitetan visinski opis sustava. Sve naredbe grafičkog editora (npr. spajanje kanala, dijeljenje kanala na više elementa) automatski prilagođavaju i visinski opis.

Sastavni dio modula je i uzdužni profil na kojem se lakše uočavaju eventualni nedostaci u visinskom opisu.

Sustav kvalitetno opisuje gravitacionu i tlačnu kanalizaciju, a uskoro i vakuumsku izvedbu sustava odvodnje.

Najveću vrijednost i funkcionalnost, koju konkurentna rješenja nemaju, čine kontrole popunjenosti atributnog opisa i kontrole kvalitete logičkog unosa podataka. Ne postoji tip kanala, opreme ili objekta čija se funkcionalna pravilnost prostornog položaja prema drugim dijelovima sustava ne kontrolira. Kontrole korisnika upućuju na sve nekorektnosti unosa, pozicionirajući ga na takve lokacije kako bi se nedostatci otklonili. Postupak unosa podataka nije moguće završiti, tj. podatke nije moguće pohraniti na server prije nego što se otklone svi uočeni nedostaci. U sustav je ugrađeno preko 50 kontrola koje funkcioniraju kao niz sita sa sve finijim rasterom na kojem se redom love svi nedostaci.

Nužnost ovakvog pristupa proizlazi iz činjenica, da nedovoljno provjereni ili neprovjereni podaci teško mogu biti temelj za rad svih predviđenih modula koji te podatke kasnije koriste i u prilično kompleksnim procedurama. Možda je najilustrativniji primjer potreba da programska oprema iscrta uzdužni profil kroz sustave gravitacione i tlačne kanalizacije i njihove pripadne objekte (precrpne stanice, retencije). Svaka greška u podacima ovakav proces u potpunosti onemogućava ili, što je još lošije, prikazuje krivu sliku.

Modul omogućava istovremenu promjenu podataka od strane više korisnika bez mogućnosti preklapanja promjena. Postupak se temelji na definiranju poligona interesa, odnosno područja na kojem korisnik želi mijenjati podatke. Specificirano područje se rezervira za rad samo jednog korisnika. Na raspolaganju je i direktno atributno editiranje bez obaveze definiranja područja interesa. Ovakav atributni unos ili izmjena podataka moguć je samo za dio atributa koji nisu ključni u postupku kontrola.

U posebnom dijelu modula korisnik si može unaprijed stvoriti i atributno opisati sve tipove cijevi i opreme, kako bi se kasnije atributni opis sveo samo na odabir odgovarajućeg tipa.

Ovo je osnovni i prvi modul koji je potreban za uspostavu tehničkog informacijskog sustava odvodnje. Ostali moduli se prilikom rada oslanjaju na podatke koje stvara osnovni modul i bez njih ne mogu funkcionirati.